Teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, logo's, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Kopieën, reproducties, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande geschreven toestemming van het Museum voor Schone Kunsten of haar juridische vertegenwoordiger. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. De werken gemarkeerd met de mededeling 'Copyright SABAM Belgium 2011' zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen noch gereproduceerd, noch gedownload worden zonder toestemming van de auteur of diens lasthebber.

 

Iedere reproductie, aanpassing, gedeeltelijke wijziging of doorgifte via tv, tabel of internet van werken van het SABAM-repertoire is verboden, behoudens voorafgaande toestemming van SABAM, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, Aarlenstraat 75-77 te 1040 Brussel, België.
Tel.: 02/286.82.80, fax: 02/230.47.36
Internet: www.sabam.be, e-mail: visual.arts@sabam.be

detail van website Lukasweb